جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی سایت | سئو | ui & ux | مشاوره | پشتیبانی

زبان های برنامه نویسی مورد استفاده در سایت های معروف

Database

Back-end
(Server-side)

Front-end
(Client-side)

وب سایت

Bigtable, MariaDB

C, C++, Go, Java, Python, Node

JavaScript, TypeScript

Google

MariaDB, MySQL, HBase, Cassandra

Hack, PHP (HHVM), Python, C++, Java, Erlang, D, XHP, Haskell

JavaScript

Facebook

Vitess, BigTable, MariaDB

C, C++, Python, Java, Go

JavaScript, TypeScript

YouTube

PostgreSQL, HBase, Cassandra, MongoDB,

PHP

JavaScript

Yahoo

MySQL, Redis

PHP

JavaScript

Etsy

DynamoDB, RDS/Aurora, Redshift

Java, C++, Perl

JavaScript

Amazon

MariaDB

PHP

JavaScript

Wikipedia

MySQL

PHP

JavaScript

Fandom

MySQL

C++, Java Scala, Ruby

JavaScript

Twitter

Microsoft SQL Server, Cosmos DB

سی شارپ و سی پلاس پلاس

JavaScript

Bing

Oracle Database

Java, JavaScript, Scala

JavaScript

eBay

Microsoft SQL Server

#C

JavaScript

MSN

Venice

Java, JavaScript, Scala

JavaScript

LinkedIn

MySQL, Redis

Python (Django), Erlang, Elixir

JavaScript

Pinterest

MariaDB

PHP

JavaScript

WordPress.com

enemad-logo